Beeldkwaliteitplannen

BEELDKWALITEITPLAN – (verkavelings)planinrichtingsplangebiedsvisie

BEELDKWALITEITPLAN: Het beeldkwaliteitplan geeft richting aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het ontwikkelingsgebied. Het beeldkwaliteitplan werkt inspirerend, geeft ambities aan en stelt duidelijke grenzen.

Behalve een heldere en samenhangende ruimtelijke structuur zijn belevingswaarden van groot belang voor een goede beeldkwaliteit. In een beeldkwaliteitplan wordt o.a. aandacht besteed aan groenstructuren, de architectonische uitstraling van bebouwing, erfafscheidingen, parkeeroplossingen en straatprofielen.

Hieronder een aantal door mij opgestelde beeldkwaliteitplannen:


RENES, SCHERPENZEEL

Voor de noordrand van Scherpenzeel ontwierp ik plan Renes met een bijbehorend beeldkwaliteitplan. Het beeldkwaliteitplan streeft naar een dorps en landelijk karakter door zachte vormen en kleuren aan te bevelen. De beeldkwaliteitkaders geven daarnaast ruimte en nodigen uit, om te tonen dat het plan in de 21e eeuw is ontworpen.

De landschappelijke inpassing is vormgegeven op basis van authentieke landschappelijke kenmerken. Hierdoor wordt er een aantrekkelijke omgeving gecreëerd waar mensen zich thuis en prettig voelen.


DE KLEINE HAGEN, LAAG ZUTHEM

Ook voor De Kleine Hagen heb ik een beeldkwaliteitplan opgesteld. De wadi in het plan wordt ingericht met gras en bomen. De oostzijde wordt landschappelijk ingepast met een houtwal. Deze houtwal zal half open zijn om doorzichten naar het buitengebied mogelijk te maken.

Langs de Nieuwe Wetering komt een natuurvriendelijke oever.

Voor de gewenste landschappelijke inpassing van de bebouwing wordt uitgegaan van woningen met een grote kap en een ingetogen materiaal- en kleurgebruik.


Beeldkwaliteitplan-De-Adelaar-Epe DE ADELAAR, EPE

In het beeldkwaliteitplan de Adelaar wordt qua vormgeving van de gebouwen aansluiting gezocht met de bouwtypologie in de landelijke omgeving waarvan het deel uit maakt.

Uitgangspunt is een lage gevel met een hoge kap. De kleurstelling is eveneens geënt op de agrarische bebouwing in de omgeving.

Aan de zuid- en westzijde komen houtwallen. De opgaande beplanting bestaat uit inheemse boomsoorten en struiken.


RENGERSWETERING, BUNSCHOTEN

De straten in de verkaveling, zijn conform het landschap ontworpen als lange rechte lijnen, maar verschillen van elkaar door de inrichting. Om het dorpseigen te benadrukken staan de woningen niet in één rooilijn. De menging van woningtypen en subtiele verschillen in goot- en nokhoogten, materialen en kleuren maken de dorpse sfeer af.

Het zuideiland heeft een sterke relatie met het water. Verrassende pleintjes, langzaamverkeersroutes en ook hier de variatie in woningtypen geven de buurt een sfeervolle uitstraling.


WONEN OP EEN BOERENERF, WAARDHUIZEN

Binnen het beeldkwaliteitplan is onderscheid gemaakt tussen de woningen aan het Boerenerf en aan het Hof. Aan het Boerenerf staan drie verschillende bouwtypologieën, de scholtenboerderij, de schuurwoningen en de boerderijvilla’s. De elementen verschillen in architectuurstijlen.

De scholtenboerderij is de regiospecifieke vorm van de zogenaamde T-boerderij. Hoe rijker de boer hoe rijker de uitstraling van de voorgevel. Het voorhuis is van oorsprong dus het representatieve deel en het achterhuis meer het functionele en sobere deel.