Gebiedsvisie

GEBIEDSVISIE inrichtingsplan (verkavelings)planbeeldkwaliteitplan

Een gebiedsvisie is een verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie. Ik stel een gebiedsvisie op met het doel om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren voor voorgenomen ontwikkelingen. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten formuleren voor een later op te stellen bestemmingsplan/omgevingsplan.

Hieronder een aantal voorbeelden van de door mij opgestelde gebiedsvisies:


KRIJTLIJNEN OMGEVINGSVISIE DEN HAAG

Den Haag is een Wereldstad aan zee en dat willen we graag versterken.

De Wereldstad aan Zee heeft verschillende troeven: het is een internationale stad, een multiculturele stad, een stad aan zee en een kennis- en innovatiestad. Ontmoeting en ontplooiing zijn cruciaal voor de samenleving van de Wereldstad aan Zee. Mensen maken de stad. In opdracht van de gemeente Den Haag zocht ik uit wat een goede Omgevingsvisie inhoudt en stelde ik de eerste krijtlijnen op voor de Omgevingsvisie Den Haag aan de hand van de kernkwaliteiten van de stad.


Gebiedsvisie PolstraatGEBIEDSVISIE POLSTRAAT, AALBURG

De Polstraat is volop in beweging. De laatste jaren breidde de bedrijvigheid zich uit en zijn er wensen voor verdere uitbreiding. Daarnaast hebben enkele bewoners de wens om een tweede woning te mogen bouwen op eigen terrein. Middels deze visie, die door co-creatie tot stand is gekomen, willen we ervoor zorgen dat de kwaliteiten van het gebied gewaarborgd en versterkt worden en dat er tegelijkertijd ruimte is voor ontwikkeling.

De gebiedsvisie beschrijft de ontwikkelingsrichtingen aan de hand van de thema’s wonen, bedrijvigheid, zichtlijnen, landschap & beleving en verkeer.


Gebiedsvisie woonwiijk Rimpeler, PuttenGEBIEDSVISIE RIMPELER, PUTTEN

Hiernaast is een allereerste schets te zien die ik maakte voor het plangebied Rimpeler te Putten. Een woongebied met een sterk dorps landelijk karakter.

De vele groene aders door de wijk zorgen ervoor dat het gebied optimaal is verbonden met het bos, ten oosten van het plangebied en met de naastgelegen wijk Bijsteren. Een nieuwe fietsroute loopt direct naar het station Putten. De woonkwaliteit in Rimpeler is hoog, de woonstraten hebben een rijk groen karakter en er is altijd op korte afstand een speelplek voor kinderen of de mogelijkheid voor een rondje hardlopen in de natuur.


Gebiedsvisie Het Groene WoudGEBIEDSVISIE HET GROENE WOUD, WOUDENBERG

In co-creatie met de gemeente Woudenberg en de ontwikkelende partijen maakte ik een gebiedsvisie voor de de wijk Het Groene Woud. Belangrijke pijlers zijn de verankering met bestaande groen- en bebouwingsstructuren, het centrale park en de overgang naar het buitengebied.

Richting de randen is de bebouwingsstructuur transparant. In het noorden komt een wooncluster in de vorm van een boerenerf, refererend aan de boerenerven in de nabije omgeving. Het wooncluster ten zuiden van het park krijgt een sterk groen karakter met groene zones om het bouwvlak.


Gebiedsvisie AkkerwindelaanGEBIEDSVISIE AKKERWINDELAAN-ZUID, SCHERPENZEEL

De gemeente heeft samen met O-gen het voornemen om in Scherpenzeel zuidoost een school, woningen en natuurontwikkeling te realiseren. De landschapsopgave is daarbij belangrijk.

Ten behoeve van de visieontwikkeling zijn twee scenario’s uitgewerkt. Het projectteam heeft in 2012 gekozen voor de visie Scherven welke hiernaast wordt afgebeeld. Groenblauwe aders verbinden het bestaande woongebied met het zuidelijk buitengebied van Scherpenzeel. Nieuw bos wordt aangeplant in het westelijk deel. Meer info.


Centrumvisie PuttenCENTRUMVISIE PUTTEN

De centrumvisie Putten geeft antwoorden op vragen als “waardoor wordt het centrum gekenmerkt” en “welke perspectieven bestaan er”. De centrumvisie is tot stand gekomen door middel van een interactief proces, waarbij de gemeenteraad en diverse afdelingen binnen de gemeente waren betrokken.

Voor het centrum van Putten wordt gestreefd naar versterking en intensivering van het kernwinkelapparaat dat nodig is om het centrum aantrekkelijk te houden voor het eigen en het toeristisch publiek. In de visie wordt uitgegaan van een compact kernwinkelgebied met korte loopafstanden en een aaneengesloten winkelfront met zoveel mogelijk winkels aan beide zijden van de straat.


Gebiedsvisie Laag Zuthem, RaalteGEBIEDSVISIE LAAG ZUTHEM, RAALTE

Voor het dorp Laag Zuthem bestaat de behoefte aan uitbreidingsruimte voor de komende 20 jaar met een capaciteit van circa 40 woningen. Vooral voor starters die opgegroeid zijn in het dorp is ruimte nodig om bijvoorbeeld in CPO-verband te bouwen. De invulling van de verkaveling zal worden bepaald door de vraag, waardoor een spontane mix zal ontstaan van goedkopere en duurdere woningen.

In nauw overleg met de klankbordgroep is een plan ontstaan wat op duurzame wijze in het landschap wordt ingepast. Hoewel de buurt in een laag tempo gebouwd gaat worden zal vanaf het begin van de ontwikkeling het landschappelijk kader aangelegd worden. Meer info.