Inrichtingsplan

INRICHTINGSPLAN – (verkavelings)planbeeldkwaliteitplangebiedsvisie

INRICHTINGSPLAN: Het accent bij een inrichtingsplan ligt op een goede landschappelijke inpassing, waarbij er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de water- & groenstructuur, beplanting en cultuurhistorisch waardevolle elementen in het gebied. Ook wordt in een inrichtingsplan aandacht besteed aan de inpassing van de nieuwe bebouwing, waarbij geadviseerd wordt over de basisvorm, kleur- en materiaalgebruik.

Hieronder een aantal door mij opgestelde inrichtingsplannen:


KLIMAATBESTENDIG NIEUW NOORD ZANDVOORT

Voor de gemeente Zandvoort begeleidde ik als projectleider landschap, het ontwerpproces voor het klimaatadaptief maken van de wijk Nieuw Noord in Zandvoort. Een jaren 70 wijk, ca. 1400 woningen, met geregeld wateroverlast. Door parkeren efficiënter op te lossen, wegen te versmallen tot wat nodig is en onnodige verhardingen eruit te halen, wordt elke straat in deze wijk sterk vergroend. Er komen honderden extra bomen, meer hoogwaardige verblijfsplekken en meer rechtstreekse verbindingen met het fantastische duinlandschap dat grenst aan de wijk. De wijk wordt klimaatadaptief en natuurinclusief. Tevens wordt de wijk door de herinrichting weer een eenheid en worden de belevings- en leefkwaliteit sterk verhoogd. Uitvoering is gestart.


PRINSES BEATRIXLAAN, VAN AUTOSTRAAT NAAR EEN BOULEVARD WAAR MENS EN DIER CENTRAAL STAAN

De Prinses Beatrixlaan is een sterk versteende laan, ingericht voor de auto. In opdracht van de gemeente Den Haag schetste ik ideeën om deze straat te veranderen in een boulevard voor mensen, waar het prettig verblijven is, waar mensen elkaar ontmoeten en tevens klimaatadaptief en natuurinclusief is. Door deze ideeën is het gesprek los gekomen en zijn diverse partijen bezig om de boulevard te vergroenen.


PARK VAN BUIJSEN PIJNACKER, LEEFSTRAATJES

Park van Buijsen is een klimaatadaptieve buurt met diverse leefstraatjes (autovrij straten). De leefstraatjes in Park van Buijsen zijn rijk beplant met bomen, er liggen grote wadi’s die het regenwater van de bestrating en van de daken opvangen. De straat is het park geworden waar mensen elkaar ontmoeten en vogels en insecten vertoeven. In het plan is een groot assortiment aan inheemse beplanting toegepast, aangevuld met enkele meer uitheemse soorten die goed tegen hitte kunnen en de biodiversiteit van een extra impuls voorzien. In de wijk is alleen dat verhard wat echt nodig is. Alle parkeerplaatsen en inritten zijn in halfverharding en er is maar 1 echte autostraat, de ontsluitingsweg.


IMPRESSIES VOOR EEN GROEN KLIMAATBESTENDIG DEN HAAG

In opdracht van de afdeling stadsbeheer maakte ik verschillende schetsplannen voor het centrum van Den Haag om het centrum klaar te maken voor de toekomt.

Ik schetste ideeën hoe het vergroend kan worden en de verblijfskwaliteit kan worden verbeterd. Met deze ideeën wordt het centrum minder een hitte-eiland, kan het hoosbuien aan, wordt de lucht gezonder en geeft het een impuls aan de biodiversiteit. Tevens krijgt het stadshart op deze wijze internationale allure.


LANDGOED WILDLUST

In dit inrichtingsplan maakte ik van landbouwpercelen nieuwe natuur met karakteristieke landschapselementen uit de omgeving. Het gebied ligt op de veluwerand. De nieuwe natuur bestaat uit bos, faunarijk grasland, houtwallen, hei en een poel. Het was een wens van de bewoners om het gebied voedselrijk te maken voor grof wild en de das. Vandaar de naam Wildlust. Tegelijkertijd is aangesloten bij het bestaande heiderestant.

Naast de realisatie van nieuwe natuur, wordt een nieuw landhuis toegevoegd, twee recreatiewoningen en een wildobservatiepunt. Vanuit de landhuizen zijn zichtlijnen naar de diverse landschappen die de Veluwe rijk is.


WONEN OP EEN BOERENERF, WAARDHUIZEN

In de oorspronkelijke situatie bevonden zich in het plangebied twee agrarische bedrijven. De agrarische activiteiten zijn reeds beëindigd.

Aan het Boerenerf staan drie verschillende bouwtypologieën, de scholtenboerderij, de schuurwoningen en de boerderijvilla’s. Aan de voorzijde van het erf komt een boomgaard met verschillende fruitbomen. Een bestaande sloot langs de straat wordt verlengd en maakt het historisch beeld van een boerenerf compleet. Voor het plan stelde ik ook het beeldkwaliteitplan op.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans samen met B. Kisteman.


KANTOORVILLA

Het beoogde programma was fors. Daarom deelde ik het gebouw op in verschillende bouwvolumes. Daarmee blijven de bouwmassa’s vergelijkbaar met de bouwmassa’s van bestaande villa’s in Voorthuizen.

Voor een goede landschappelijke inpassing was het van belang om de groenstrook langs de entree van het dorp voort te zetten. Een houtwal aan de westrand vormt een goede streekeigen oplossing voor het waarborgen van de privacy van de bestaande woning. Op het voorerf is ruimte gereserveerd voor een wadi.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans.


HOEK VAN DAMSTRAAT, PUTTEN

Naast het verkavelingsplan maakte ik in opdracht van Woningstichting Putten ook het inrichtingsplan voor de Hoek van Damstraat.

Het hofje krijgt een kleurrijk karakter met een diversiteit aan gazons, kleurrijke beplanting en bomen met bloesem. Per seizoen zal het gras in bloei staan met diverse kleurrijke bloemen, door het inplanten van seizoensgebonden bloembollen. De grenzen tussen de voor- en zijtuinen van de woningen en het openbaar gebied worden door lage hagen gemarkeerd.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans