Inrichtingsplan

INRICHTINGSPLAN – (verkavelings)planbeeldkwaliteitplangebiedsvisie

INRICHTINGSPLAN: Het accent bij een inrichtingsplan ligt op een goede landschappelijke inpassing, waarbij er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de water- & groenstructuur, beplanting en cultuurhistorisch waardevolle elementen in het gebied. Ook wordt in een inrichtingsplan aandacht besteed aan de inpassing van de nieuwe bebouwing, waarbij geadviseerd wordt over de basisvorm, kleur- en materiaalgebruik.

Hieronder een aantal door mij opgestelde inrichtingsplannen:


LANDGOED WILDLUST

In dit inrichtingsplan maakte ik van landbouwpercelen nieuwe natuur met karakteristieke landschapselementen uit de omgeving. Het gebied ligt op de veluwerand. De nieuwe natuur bestaat uit bos, faunarijk grasland, houtwallen, hei en een poel. Het was een wens van de bewoners om het gebied voedselrijk te maken voor grof wild en de das. Vandaar de naam Wildlust. Tegelijkertijd is aangesloten bij het bestaande heiderestant.

Naast de realisatie van nieuwe natuur, wordt een nieuw landhuis toegevoegd, twee recreatiewoningen en een wildobservatiepunt. Vanuit de landhuizen zijn zichtlijnen naar de diverse landschappen die de Veluwe rijk is.


WONEN OP EEN BOERENERF, WAARDHUIZEN

In de oorspronkelijke situatie bevonden zich in het plangebied twee agrarische bedrijven. De agrarische activiteiten zijn reeds beëindigd.

Aan het Boerenerf staan drie verschillende bouwtypologieën, de scholtenboerderij, de schuurwoningen en de boerderijvilla’s. Aan de voorzijde van het erf komt een boomgaard met verschillende fruitbomen. Een bestaande sloot langs de straat wordt verlengd en maakt het historisch beeld van een boerenerf compleet. Voor het plan stelde ik ook het beeldkwaliteitplan op.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans samen met B. Kisteman.


KANTOORVILLA

Het beoogde programma was fors. Daarom deelde ik het gebouw op in verschillende bouwvolumes. Daarmee blijven de bouwmassa’s vergelijkbaar met de bouwmassa’s van bestaande villa’s in Voorthuizen.

Voor een goede landschappelijke inpassing was het van belang om de groenstrook langs de entree van het dorp voort te zetten. Een houtwal aan de westrand vormt een goede streekeigen oplossing voor het waarborgen van de privacy van de bestaande woning. Op het voorerf is ruimte gereserveerd voor een wadi.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans.


HOEK VAN DAMSTRAAT, PUTTEN

Naast het verkavelingsplan maakte ik in opdracht van Woningstichting Putten ook het inrichtingsplan voor de Hoek van Damstraat.

Het hofje krijgt een kleurrijk karakter met een diversiteit aan gazons, kleurrijke beplanting en bomen met bloesem. Per seizoen zal het gras in bloei staan met diverse kleurrijke bloemen, door het inplanten van seizoensgebonden bloembollen. De grenzen tussen de voor- en zijtuinen van de woningen en het openbaar gebied worden door lage hagen gemarkeerd.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans